• <div id="sokim"></div>
 • <div id="sokim"></div><small id="sokim"></small>
 • <xmp id="sokim"><div id="sokim"></div>
 • <small id="sokim"><div id="sokim"></div></small>
 • <xmp id="sokim"><div id="sokim"></div>
 • <div id="sokim"><li id="sokim"></li></div>
 • <small id="sokim"><li id="sokim"></li></small>
 • <div id="sokim"></div>
 • <div id="sokim"><li id="sokim"></li></div>
 • Kültür

  Urumçi'deki göçebe Harat Delilhan

  13.08.2019

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'nin kalabal?k bir bölgesinde Xinjiang'a özgü yemekleri, danslar? ve ?ark?lar?yla mü?terileri çeken bir restoran bulunuyor. Restoranda her ak?am mü?teriler saat 21.00'de renkli ???klar?n alt?nda güzel müzik e?li?inde bir yandan dans ediyor, di?er yandan lezzetli yemeklerin tad?na bak?yor. Bölgenin gece hayat? böylece ba?lam?? oluyor.

  Restoran?n sahibi 49 ya??ndaki Harat Delilhan her ak?am restoran?n bir kö?esine çekilerek bu güzel ortam? seyreder…

  Delilhan hissetti?i ba?ar? ço?kusunu ?öyle anlatt?: "Her ak?am mü?terilerin ne?eyle hep bir a??zdan ?ark? söyleyip dans ettiklerini, bu güzel ortam? payla?t?klar?n? görünce mutlu oluyorum. Çünkü benim bütün çabalar?m böyle bir mekan? in?a etmek içindi. ??te bu benim kaydetti?im ba?ar?d?r."

  2001 y?l?nda ba?arma arzusuyla Harat Delilhan, d?? ticaret görevinden istifa etti ve 43 metrekarelik "Elma Atas? Kazak Sütlü Çayhanesi" adl? mekan? i?letmeye ba?lad?. Böylece bu çayhane Delilhan'?n hayat?n? de?i?tirdi.

  "Ben yapmak istedi?imi yapar?m" diyen Delilhan, çayhanesinde kahve de yapmay? planlad???n? aktard?. Delilhan ayr?ca, "Lokantac?l?kla u?ra?mam?n nedeni yemek yapmaktan ho?lanmam de?il. Ben sevdi?im bir ortam olsun ki hayal gücümü de?erlendirebileyim istiyorum. Bir bardak sütlü çay ya da bir bardak kahve içerek bulundu?um ortam?n tad?n? ç?karabilmek için bu i?i yap?yorum" ifadelerini kulland?.

  10 y?lda Delilhan restoran?n? birkaç kere farkl? yerlere ta??d?. Restoran?n yemek çe?itleri gittikçe zenginle?ti ve alan? geni?ledi. Dolay?s?yla Delilhan espri olarak; "Restoran?n birkaç kere ta??nmas?, göçebe özelli?imi yans?t?yor." diyor. Günümüzde toplam 4 bin 500 metrekarelik alan? kapsayan "Göçebe Efsanenin Memleketi Xinjiang'a Özgü Yemek Dans ve ?ark? Restoran?" ve "Elma Atas? Bat? Bölgeleri Restoran?" Xinjiang'da tan?nm?? iki lokanta markas? haline geldi. Tat aç?s?ndan bak?ld???nda bu iki restoran çe?itli lezzetleri ve yerel kültürel dans ve ?ark? sanatlar?yla mü?terilerin be?enisini topluyor. Delilhan'?n gözünde tüm bunlar onun hobileriyle dolup ta?an bir kaseye benzedi?i gibi, ayn? zamanda onun e?lence yeri haline geldi.

  10 y?ldan uzun sürede Xinjiang'daki Kazaklar at s?rt?nda göçebe ya?am sürdürmeden, attan inerek kentlere girme, ard?ndan okula girip e?itim alma ve ticaretle u?ra?maya ba?lad?. E?itim görmü? daha çok say?da çoban?n yeni ku?aklar? kentlere yerle?erek kök sald?. Delilhan, ça??n geli?mesiyle, gittikçe çok say?da Kazak gencin kendini geli?tirerek, kentlerle kayna?t???n?, yenilikleri ö?rendi?ini, modern ya?amdan yararland???n? belirtiyor.

  ?lk sermayesini çoktan biriktiren Delilhan'?n daha çok sermaye sahibi olma imkan? vard?. Ancak Delilhan, daha çok para sahibi olmaktansa d?? dünyayla tan??may? tercih etti. Kendisinin sanki 29 ya??ndaki delikanl? gibi genç bir ruha sahip oldu?unu hisseden Delilhan, bugüne kadar 20'den fazla ülke ve bölgeye seyahat gerçekle?tirdi.

  Delilhan duygular?n? ?öyle anlatt?: "D?? dünyayla tan??t???m?zda ancak 'küresel köy' dü?üncesinin fark?na varabiliriz ve bulundu?umuz ortamda gerçekten ya?amay? ö?renebiliriz, sahiplendiklerimize ho?görülü davranabiliriz. Tüm bunlar çok iyi bir düzenleme. Ben daima hayal bile etmedi?im kazançlar elde

  蓝洞棋牌下载首页 四人棋牌游戏游戏| 国际棋牌下载app| 泊众棋牌游戏app| 澳门棋牌游戏| 安卓手机棋牌